អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ

ដកស្រង់តាមព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទអង្គឌួង
និទានឡើងវិញដោយ កែវ ឈុន
ការផ្សាយរបស់មណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរនៅស្វីស
គស ២០១២ ពស ២៥៥៦