បានទទួលសេចក្ដីអនុញ្ញាតិឲ្យចុះផ្សាយបន្ដ ពីអ្នកនិពន្ធប៉ិច សង្វាវ៉ាន
ថ្ងៃសុក្រ ទី22.វិច្ឆកា 2013.ម៉ោង 20:04